Vedtægter

1. Klubbens navn

Klubbens navn er: Virum Sorgenfri Badminton Klub (VSBK). Dens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune, Virum/Sorgenfri området.

 

2. Forbund

Klubben er gennem Badminton Sjælland medlem af Badminton Danmark under Danmarks Idræts Forbund, og dens medlemmer er underkastet de amatørregler og bestemmelser, som disse forbund måtte fastsætte. Herudover er klubben også medlem af DGI Nordsjælland, og medlemmerne er ligeledes underkastet DGI’s bestemmelser.

 

3. Formål

Klubbens formål er at udbrede kendskabet til og interessen for badmintonspillet med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben. Det er endvidere klubbens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben.

 

4. Optagelse

Som medlem kan optages enhver uberygtet person, der skriftligt anmoder derom og af bestyrelsen godkendes til optagelse. Ingen, der er ekskluderet af en anden klub under DIF, kan optages som medlem. Ingen, der på grund af kontingentrestance er slettet af en anden klub under DIF, kan optages som medlem, før vedkommendes forhold til pågældende klub er bragt i orden. Medlemmer under 18 år optages kun med forældres eller værges tilladelse.

Medlemmerne er underkastet klubbens vedtægter samt bestemmelser og regler, bestyrelsen har fastsat for klubbens virke.

 

5. Kategorier

Medlemmer optages under en af følgende kategorier med aldersgrænse som anført:

 • Aktive seniormedlemmer - over 18 år
 • Aktive ungdomsmedlemmer - under 18 år
 • Passive medlemmer

Medlemmer, der i særlig grad har virket til gavn for klubben og dens formål, kan udnævnes til æresmedlemmer. Dette sker på en generalforsamling efter indstilling fra en enig bestyrelse. Æresmedlemmer er kontingentfri

 

6. Indmeldelse

Ved optagelse i klubben betales et indskud.

Kontingent betales med en frekvens fastsat af generalforsamlingen.

Der kan endvidere opkræves yderligere kontingent for spillere, som er udtaget til fællestræning mv. Dette kontingent opkræves med en frekvens fastsat af generalforsamlingen.

Ved indmeldelse efter 1. januar betales halvt kontingent såfremt kontingentet er helårligt.

Opstår nye aktiviteter i løbet af sæsonen, er bestyrelsen bemyndiget til at fastsætte et kontingent for denne aktivitet. Kontingentet bliver fastsat på den kommende generalforsamling.

Bestyrelsen kan slette medlemmer, der ikke har indbetalt forfaldent kontingent.

For sen indbetaling kan medføre tab af banetildeling.

 

7. Kontingent

Indskuddets og kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Forfaldent, indbetalt indskud og kontingent kan ikke tilbagebetales.

 

8. Særlige forhold

Når særlige forhold - værnepligt, sygdom mv. - taler herfor, kan bestyrelsen, hvis skriftlig anmodning herom fremsættes, dispensere fra de heri fastsatte betalingsvilkår.

 

9. Udmeldelse

Udmeldelse af klubben skal ske til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til næste opkrævningsforfald.

 

10. Eksklusion

Bestyrelsen kan ved egen drift og skal på anfordring af mindst 1/3 af de aktive seniormedlemmer ekskludere et medlem, når særlige grunde taler herfor. Den ekskluderede kan fordre spørgsmålet om eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling og har ret til at være til stede under sagens behandling.

 

11. Generalforsamling

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal.

Indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes umiddelbart efter valg af dirigent.

 

12. Afholdelse af generalforsamling

Der skal afholdes ordinær generalforsamling én gang årlig i marts/april måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel på klubbens hjemmeside www.vsbk.dk inden udgangen af februar måned.

Adgang til generalforsamlingen har kun:

 • Medlemmer over 16 år.
 • Forældre eller værge for medlemmer under 16 år.
 • Bestyrelsesmedlemmer fra kreds, forbund mv., til hvem klubben er knyttet.

Stemmeret ved generalforsamlingen har kun tilstedeværende, aktive seniormedlemmer eller aktive æresmedlemmer, samt forældre eller værger for medlemmer over 16 år.

Ved adgang til generalforsamlingen er medlem eller forældre/værge pligtig til at fremvise gyldigt medlemskort.

 

13. Dagsorden

Dagsorden for den ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Kassereren aflægger revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse, revisorer og revisorsuppleant
 7. Eventuel nedsættelse af udvalg
 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før forsamlingens afholdelse.

Dagsordenen bekendtgøres senest 4 dage før generalforsamlingen.

Klubbens regnskab samt indkomne forslag til behandling skal være tilgængelige de sidste 4 dage før generalforsamlingen.

 

14. Afstemning

Afstemningsmåden ved ordinær generalforsamling fastsættes af dirigenten. Såfremt bestyrelse eller mindst 10 medlemmer forlanger det, skal afstemningen finde sted skriftligt.

Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed.

Beslutning om lovændringer har kun gyldighed, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor.

 

15. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 stemmeberettigede, navngivne medlemmer fremsætter skriftlig, motiveret forlangende herom bilagt forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 35 dage efter, at forlangende herom er modtaget af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som for ordinær generalforsamling anført.

Bestyrelsen fastsætter den endelige dagsorden for ekstraordinær generalforsamling indeholdende det indkomne forslag.

 

16. Bestyrelse

Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold hertil foretagne handlinger forpligter klubben.

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3-5 andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, idet formand og kasserer vælges særskilt.

Bestyrelsen konstituerer iøvrigt sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af de generalforsamlingsvalgte medlemmer er til stede. Beslutningen træffes ved almindelig stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen skal føre en protokol, i hvilken der optages referat af bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og andre vigtige sager, der skønnes at have blivende betydning for klubben.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 1-2 bestyrelsesmedlemmer afgår ulige år, og kasserer og de 2-3 øvrige medlemmer afgår lige år.

Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

 

17. Tegningsregler

Klubben tegnes af formanden. Økonomiske dispositioner under 25.000 kr. foretages af kassereren alene. Ved økonomiske dispositioner over 25.000 kr. sikrer kassereren godkendelse af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer i forening inden disponering. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse på mere end 5.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben

 

18. Øvrige udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at bestride særlige opgaver. Disse udvalg kan være sammensat af foreningens aktive medlemmer.

 

19. Revisorer

Klubbens regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. De afgår skiftevis hvert andet år. Desuden vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

 

20. Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren fører klubbens regnskaber og skal hvert år inden 15. februar afgive driftsregnskab og status til bestyrelsen, der foranlediger revision foretaget. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Kassereren må ikke have større kassebeholdning end 1.000 kr. Det overskydende beløb indsættes i bank, sparekasse eller på giro.

Revisorerne skal 2 gange om året foretage kasseeftersyn samt kontrollere indestående i bank, sparekasse og på giro.

Kassereren skal udlevere klubbens regnskabsmateriale og forevise den kontante kassebeholdning til formanden, når denne og mindst et bestyrelsesmedlem eller en revisor anmoder derom.

 

21. Ophævelse af klubben

Ophævelse af klubben kan kun ske ved beslutning på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling, på hvilken der tillige skal træffes beslutning om anvendelse af klubbens midler og afvikling af eventuelle forpligtelser.

Til beslutning om ophævelse kræves, at mindst 2/3 af klubbens medlemmer er mødt til den pågældende generalforsamling, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Såfremt det nævnte antal medlemmer ikke er til stede, og forslaget ikke har opnået tilslutning af 2/3 af de fremmødte, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødte stemmeberettigedes antal.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige formål, klubbens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå. Midlerne skal fortrinsvis anvendes til fordel for dansk idræt, i særdeleshed badminton.

---ooo---

Vedtaget på stiftende udvalgsmøde den 29. september 1967 med ændringer vedtaget på ordinære generalforsamlinger den 15/4 1969, 29/3 1977, 3/4 1979, 22/4 1980, 20/4 1982, 3/4 1984, 23/4 1985, 18/3 1986, 24/3 1987, 11/4 1989, 28/4 1992, 25/4 2002, 27/4 2004, 29/4 2008, 22/4 2015, 19/4 2017, 25/4 2018, 10/4 2019 og 20/4 2022 samt på ekstraordinær generalforsamling den 6/9 2011.