Generalforsamling 2017

Generalforsamling 19. april 2017

Formand Lars Jacobsen bød velkommen.

 

1. Valg af dirigent

Klavs Andreassen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt på VSBK’s hjemmeside inden for tidsfristerne i klubbens love. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Der var mødt 9 aktive medlemmer inklusive bestyrelsen.

På grund af nøglekortsproblemer hos den ene af vores bankforbindelser har kassereren ikke et færdigt årsregnskab. Klavs Andreassen foreslog, at generalforsamlingen blev gennemført på nær punkt 3 (fremlæggelse af revideret regnskab) og punkt 4 (fastsættelse af kontingent), og at bestyrelsen straks indkalder til en ekstraordinær generalforsamling med disse to punkter på dagsordenen.

Generalforsamlingen vedtog dette enstemmigt.

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning

 

Formand Lars Jacobsen:

Velkommen til klubbens generalforsamling nr. 50, hvor det som sædvanligt er godt vejr – solen skinner i hvertfald …

Den 29. september bliver klubben 50 år, og det skal fejres. Den overordnede plan er, at vi holder en kombineret reception/aktivitet i hallen om eftermiddagen og en fest for medlemmerne om aftenen. Det hele holdes i Virumhallen, der har været ramme om klubben lige fra begyndelsen.

Denne sæson har for de ældre spillere budt på op- og nedture – mere om det senere.

Til sommer skifter vi vores medlemssystem ud til en version, hvor hjemmeside, klubkalender, mails, SMS og andre moderne ting bliver sammensmeltet, og det betyder også, at fremover vil al kommunikation mellem klubben og medlemmer foregå elektronisk. Dermed kommer der også hyppigere og mere målrettet kommunikation.

Badminton Sjælland og Badminton Danmark har stort fokus på, hvordan man fastholder spillere i badmintonklubberne, da klubberne over en bred kam har forholdsvist nemt ved at tiltrække nye unge spillere. Der er for første gang i mange år en stigning i antallet af badmintonspillere i Danmark.

VSBK har oplevet en stigning i medlemstallet, hvor vi har fået en del flere ungdomsspillere, mens der er stoppet nogle seniorer.

Carl og Laila vil komme ind på aktiviteterne i de forskellige områder.

Overordnet regner vi med, at vores haltider forbliver de samme til næste sæson, dvs. mandagen i Virumhal 2 og øvrig træning for ungdom og motionister på Virum Skole. Dette bliver endeligt afklaret i morgen på et møde med kommunen.

Udover vores forskellige træningstilbud har vi fortsat en kerne af faste spillere med banetid én gang om ugen, og de har haft en god sæson med få aflysninger.

Vi har skiftet samarbejdspartner omkring udstyr og rådgivning, dvs. bolde og spillertøj. Fremover er Li-Ning vores leverandør, og medlemmer kan opnå rabat ved køb af udstyr i deres butik (der flytter til Herlev) – se hvordan på hjemmesiden.

Bestyrelsen har i den forløbne sæson afholdt fem bestyrelsesmøder, hvor gensidig orientering og større beslutninger er blevet truffet. Mange af de løbende sager bliver ordnet via mail, der sikrer god orientering og hurtighed i løsningen.

Jeg vil gerne udtrykke min store tak for indsatsen i den forløbne sæson til bestyrelsen, de frivillige hjælpere og trænerne. Det er kun ved hjælp af en indsats fra mange mennesker, vi kan få klubben til at løbe rundt.

 

Spilleudvalget (v. Carl Suhr-Jessen):

Som sidste år har vi deltaget med 2 seniorhold og 2 veteranhold. Philip Garde har været den gennemgående træner for alle hold og han forventes at fortsætte som træner i den kommende sæson.

Senior 1 har også i år spillet i serie 2, men meget tyder på at pladsen som nummer 3. sidst i puljen vil medføre nedrykning til serie 3, hvilket vil være den første gang i mindst 30 år at vi skal derned og vende. Om det bliver en nedrykning vil blive endelig afgjort ved slutspil i de højere rækker den 22. april, så vi afventer spændt resultatet.

Senior 2 har netop spillet i omtalte serie 3 og har til tider haft svært ved at stille hold, hvilket også afspejles af en 4. plads i puljen med 6 hold. Generelt har der været god tilslutning på damesiden, mens herrerne har været hårdt ramt af skader og afbud. Holdet forventes at fortsætte i serie 3, hvilket også var ambitionen fra årets begyndelse.

Veteran 1 har spillet i 40+, 6+4 A-rækken og har klaret sig fint. En 2. plads i puljen gør at holdet til næste år rykker op i mesterrækken.

Veteran 2 har spillet i 40+, 4+2 B-rækken, hvor indsatsen rakte til en 4. plads ud af 4 i puljen. Det er første gang man har stillet op i 4+2 rækken, hvor der kun spilles 9 kampe (i stedet for 11). Det har givet en fin fleksibilitet i forhold til at stille hold idet man kan vælge om hver spiller skal spille 2 eller 3 kampe, hvilket igen afgør hvor mange spillere der skal med fra gang til gang. Vi forventer at fortsætte i denne række i næste sæson.

Igen i år har der været gennemført træning for motionister tirsdag aften på Virum Skole og deltagelsen har typisk ligget på mellem 6 - 12 spillere på hver træning. Efter opfordring fra sidste års generalforsamling, har vi netop gennemført en reklamekampagne bl.a. for denne træning ved to annoncer i Det Grønne Område. Vi tilbyder gratis træning for motionister sæsonen ud og håber at det vil give lidt flere medlemmer til næste sæson.

 

Ungdomsudvalget (v. Laila Hyldedahl):

Vi har haft en god og udviklende sæson i ungdomsafdelingen.

Træner staben blev ændret og udvidet, så vi har budt Nicolai, Anne, Erik og Martin velkomne som trænere i klubben. Malene og Joachim er her fortsat. Udvidelsen har gjort, at der som udgangspunkt er ikke træninger, hvor der kun er én træner på. Det er en mærkbar forbedring, som også synes at give en bedre stemning blandt trænerne.

Den landsdækkende positive tendens hvor badminton medlemsflugten er vendt med et lille plus – ses også i VSBK på ungdomssiden. Således har vi i denne sæson modtaget 35 udmeldinger men 55 tilmeldinger. + 20 medlemmer – så det går i den rigtige retning. Og inden for de seneste uger, har jeg modtaget mails fra omkring 10 interesserede unge mennesker – så det ser positivt ud på medlemssiden.

Vi startede sæsonen med at få fordelt spillerne på de 4 træningsdage – som var yderligere kompliceret, da hal 2 i Virum hallen var lukket i længere tid pga. af en vandskade. Men det lykkedes at få gennemført godt fyldte træninger på Virum skole i den mindre sal i de første måneder. Vi fordelte primært børnene efter deres egne ønsker om spilledage.

Desværre startede sæsonen med at der var låst til på Virum Skole så vi ikke kunne komme til badmintonnettene. Heldigvis klarede trænerne det med andre lege, men det var noget af en kamp at få udleveret en nøgle til rummet, så vi selv kan komme til vores sager. Det fyldte en del lige i starten.

Efteråret gik også med at få gjort ungdomsafdelingens registrering mere elektronisk. Både indsamling af medlemmernes data, holdturneringsadministration, afkrydsning ved træningerne, mv. har vi fået sat i system via Dropbox. Det er nogle meget givtige administrative timer der er blevet brugt, da det har lettet kontakten med børnenes forældre betydeligt. På den måde var det også ret nemt, at finde frem til hvem der manglede klubtøj til holdturneringsbrug.

Janne har igen i denne sæson været en god og effektiv hjælp på holdturneringsfronten. VSBK fik tilmeldt hele 5 hold til fra U9 – U15 (2 X U13). Desværre måtte vi i løbet af efteråret trække U15 holdet, da der var for svigtende deltagelse fra deres side. De resterende hold har klaret sig betydeligt bedre i denne sæson end i sidste og er placeret væk fra bunden – mod midten af gruppen. Endnu et godt og positivt givende tiltag i denne sæson har været at vi har fået en træner med til rigtig mange holdkampe. Det virker både inspirerende og styrkende på spillerne.

Det var planen, at vi ville have flere til eksterne turneringer i denne sæson og vi lagde ud med i oktober, at få arrangeret at tage af sted som klub, med hele 16 tilmeldinger. Desværre viste det sig, at dén hal i Valby er så lille, at der slet ikke var plads til alle os derude. Så i en hurtig vending og et par friske trænere, fik vi lavet en intern turnering den selv samme dag i Virum hallen – og det med stor succes.

Efterfølgende er der kommet gang i deltagelsen af de eksterne turneringer. Det er mit indtryk, at de få som er ”kommet ud af boksen”, virkelig synes at det har givet dem noget ekstra. Det får dem til at se deres badminton i et andet lys og der reflekteres mere over hvad der er brug for at få trænet. Flere har fået både 1. og 2. pladser i deres rækker. Vi har ofte fået samlet et par stykker, så børnene også oplever en social værdi ved deltagelsen og klubfølelsen styrkes yderligere, er jeg overbevist om. En enkelt har dristet sig til at spille med X-makker og det har medført til ”gensynsglæden” ved at møde personen igen til en anden turnering. Der er også gang i de helt små, som deltog som en mindre flok i stævnet i Charlottenlund, og det har tændt deres interesse, så 3 af dem har netop deltaget i en 3-dages badminton camp på Amager lige før påske. Til træningerne gøres der noget ud af at få talt om børnenes oplevelser ved de eksterne turneringer mv., så der herved forhåbentlig spredes en større lyst til at ”komme ud af boksen” – for jo flere som tager afsted, desto mere spændende og givende.

De sociale arrangementer er blevet udvidet med ”Hygge fjer” som vi har afholdt både i efter- og foråret. Der har begge gange været fin opbakning omkring det, og vi har nu fået talt os frem med ”basket”, om at kunne låne deres hal nogle timer, så vi fremover kan råde over hallen i flere timer til sådanne arrangementer. Julefjer og fastelavn blev også rygende succesfulde – med stor opbakning. Så Fastelavn forbliver på programmet fremover. Vi havde talt om at det måske var et endt kapitel, men dét fik vi manet helt i jorden. I marts lavede vi endnu en intern turnering. Desværre var der længe tvivl om vi havde en hal til rådighed, så den korte frist taget i betragtning sammen med indtil flere sygemeldinger, var der også her en acceptabel tilmelding. Under pizza-spisningen bagefter var der SÆRDELES højt humør i vores badmintonlokale, og vi er efterfølgende blevet bedt om, at holde sådan en intern turnering igen, fordi det bare var SÅÅÅH… hyggeligt.

I marts har vi haft et par inspirerende træninger med ”gæstetræner, Simon Friis” fra DGI. Udgangspunktet var at tiltaget primært skulle være for børnene, og ifølge børnene selv, har det været et forfriskende trænings-pust. Også trænerne synes at have fået noget med sig. Fremadrettet forventer vi at gøre mere brug af DGI’s tilbud, så vi kan inspirere både børn og trænere hen over den kommende sæson.

Vi står overfor at skulle afholde klubmesterskabet fra 16. – 18. maj. I år har vi dog tænkt os at lave en egentlig sæsonafslutning - den sidste mandag i maj i Virum hallen. Tidligere er afslutningen ligesom løbet ”lidt ud i sandet”, hvor mange børn er stoppet lige efter klubmesterskabet. Ved sådan en sæsonafslutning vil vi kåre årets spiller – og andre titler, så vi håber, at der vil være flere som får ”blod på tanden” overfor sin egen-motivation – igennem hele sæsonen og dermed højne hverdags-niveauet lidt mere. Dette er et tiltag som ikke bare er tiltænkt børnene, men også for at holde motivationen oppe hos trænerne.

Joachim og Nicolai har været på ”Miniton” kursus – og det har ført til at vi her i foråret har sat ”Miniton” på hver 2. fredag – hvor en voksen sammen med sin 4 – 9-årige kan komme og ”lege-badminton spillet” ind i deres sjæle. Dette er også en udløber af kommentarerne på sidste års generalforsamling. Vi håber at det kan blive et permanent tilbud i den nye sæson, og at det giver os endnu flere medlemmer. Alle trænere har været på forskellige kurser, lige med undtagelse af Erik, men han har heldigvis megen træner erfaring fra svømmesporten i sin rygsæk.

De 2 andre fredage i måneden er der iværksat ”Fredags fokus træning” (FFT), som oprindeligt var tiltænkt de ældre og de spillere. Dem som vil lidt mere med deres badminton, men reelt er det hovedsageligt de små som tropper op. Det er stadig helt nyt og under udformning.

Så alt i alt sker der RIGTIG meget i ungdomsafdelingen i VSBK lige nu – det føles rigtig godt og motiverende, og jeg både håber og forventer, at det fortsætter ind i den kommende jubilæums sæson.

 

Der var et par kommentarer fra deltagerne på generalforsamlingen. Klavs Andreassen bemærkede, at det var en imponerende indsats og udbytte for ungdomsafdelingen. Han opfordrede til, at ungdomsafdelingen til næste sæson kiggede i sæsonplanen for hele året med henblik på planlægning af deltagelse i eksterne turneringer, og udvalget kunne også overveje, at bytte trænere en gang i mellem med f.eks. Holte og Lyngby.

Janne Treloggen supplerede med, at forældrene har lagt mærke til, at kvaliteten af træningen er blevet løftet, og der er stor cadeau til, at der er blevet igangsat mange sociale aktiviteter. Janne så gerne, at der blev arbejdet endnu mere med det tekniske niveau for spillerne, så de også kan gøre sig gældende, når de bliver ældre. Der er en stor gruppe U13-spillere, der nu bliver U15, og der kan vi godt give dem nogle flere udfordringer.

 

Motionistudvalget (v. Lars Jacobsen):

Virum skoles hal er blevet renoveret, så nu virker gardinerne – og nettene.

Der er stadig mange, som hygger sig, men der er ikke flere, end at der fortsat med, at alle skal komme hver torsdag.

Selvom der kommer nogle nye til ind imellem, så er der som regel ikke mere end maks. 20 kampe på en aften.

Motionistturneringen fortsætter også med Jakobs kampprogram, som er en stor hjælp til at sætte hold, og god til at håndtere for sene afbud. Hvis der er spillere nok så bliver kampene faktisk også mere blandede end da de blev sat i hånden – for det meste til stor morskab for spillerne.

Der er i øvrigt stadig plads til flere, men det skal være nogle, som har spillet i hvert tilfælde lidt før.

 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab

Punktet udgår og regnskabet fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling.

 

4. Fastsættelse af kontingent

Punktet udgår og regnskabet fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har et forslag om ændring af vedtægternes §12:

Nuværende formulering:

"Der skal afholdes ordinær generalforsamling én gang årlig i marts/april måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig opslag i de haller/spillesteder, som VSBK anvender samt på klubbens hjemmeside www.vsbk.dk inden udgangen februar måned.[...]"

Forslag til ny formulering:

"Der skal afholdes ordinær generalforsamling én gang årlig i marts/april måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel på klubbens hjemmeside www.vsbk.dk inden udgangen februar måned.[...]"

Begrundelsen er, at vi som tidligere nævnt, at klubben fremover vil kommunikere via elektroniske medier ligesom ikke alle spillere ser opslagstavlerne i hallerne. F.eks. har opslagstavlen i Virumhallen været taget ned grundet renovering.

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant

Lars Jacobsen blev genvalgt til formand og Laila Hyldedahl og Liselotte Schack blev genvalgt til bestyrelsen.

Per Østergaard blev genvalgt som revisor og Klavs Andreassen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

7. Eventuel nedsættelse af udvalg

Generalforsamlingen nedsatte ingen udvalg.

 

8. Eventuelt

Der kommer en udmelding fra ungdomsafdelingen, så forældre og børn nogenlunde ved, hvilken dag, de formentlig skal træne på. Dette vil gøre det nemmere at prioritere de forskellige aktiviteter

Der var forslag om rangliste for de ældste ungdomsspillere, så konkurrencegenet kunne blive styrket.

 

Klavs Andreassen takkede for god ro og orden.

Lars Jacobsen takkede de trofaste medlemmer for fremmødet og dirigenten for indsatsen.

 

Klavs Andreassen, dirigent
Lars Jacobsen, referent

 

 

Ekstraordinær generalforsamling 11. maj 2017

Der var mødt 4 medlemmer inkl. Bestyrelsen

 

1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen valgte Lars Jacobsen som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt ved opslag på klubbens hjemmeside.

 

2. Kassereren aflægger revideret regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet.

Der er generelt et lavere kontingent, da klubben er blevet mere konsekvent hvis der ikke bliver betalt. Der er en stigning i trænerlønninger, der hænger sammen med, at trænerne tager mere med til turneringer. Udsvinget i boldforbruget afhænger af tidspunkt for indkøb af bolde i forhold til årsskiftet.

Generalforsamlingen havde ingen spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt, og bestyrelsen fik decharge.

 

Medlemsfordelingen ved årsskiftet 2016/2017 var:

Gruppe Antal
Under 25 år 111
Over 25 år 117
Formiddag 43
Passive 34
I alt 305

 

3. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for den kommende sæson var uændret, dvs. kontingenterne bliver:

Senior 1.160 kr.
Ungdom 1.190 kr.
Formiddag 545 kr.
Senior-hold 480 kr.
Ungdom-hold 430 kr.
Passive 75 kr.

 

Boldpenge til motionister fastholdes på 430,- kr.

Forslaget blev vedtaget.

 

Budgettet blev taget til efterretning, og der kommer et forventet underskud, da klubben bruger en del penge på 50-års jubilæet.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Lars Jacobsen, dirigent
Lars Jacobsen, referent