Generalforsamling 2022

Generalforsamling 20. april 2022

Formand Lars Jacobsen bød velkommen.

 

1. Valg af dirigent

Klavs Andreassen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt på VSBK’s hjemmeside inden for tidsfristerne i klubbens love, og dermed var generalforsamlingen lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Der var mødt fem aktive medlemmer inklusive bestyrelsen.

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning

 

Formand Lars Jacobsen:

Velkommen til klubbens generalforsamling nr. 55.

Covid-19 havde fortsat stor indflydelse på spillet og træningen i klubben i 2021. Vi har dog kunnet spille flere holdkampe, og der har været mere åbent i hallerne i forhold til 2020.

Begge sommercamps blev gennemført, og der var naturligt en stor søgning til dem.

Carl og Jens vil kort gennemgå de primære aktiviteter for hhv. senior og ungdom i den forgangne sæson.

På de sociale medier er vi godt med på Facebook og direkte via vores hjemmeside, der også anvendes som kommunikationsplatform.

Vi har fortsat dialogen med kommunen om vores haltider, fysiske placeringer og problemerne med at få en samlet klub på ét spillested. Der er ikke en hurtig løsning lige om hjørnet, men kommunalbestyrelsen er klar over, at der ligger nogle anlægsinvesteringer i en kommune, der har et stigende indbyggertal – specielt når stigningen skyldes nye børnefamilier.

Vores haltider forbliver de samme til næste sæson, dvs. mandagen i Virumhal 2 for ungdom og seniorer, øvrig træning for ungdom og motionister på Virum Skole samt lørdag formiddag til MiniTon og tirsdag formiddag til vores legendariske formiddagsspillere.

Bestyrelsen har i den forløbne sæson afholdt tre ordinære bestyrelsesmøder samt en række bilaterale møder.

Vi besluttede i forbindelse med den seneste nedlukning, at vi ville fastholde vores trænere mod betaling af deres normale løn. Dette gjorde vi for at give dem et skulderklap (hverken de eller VSBK er berettiget til lønkompensation), og dels for at de fortsat er til rådighed med aktiviteter – både udendørs, og når vi igen kan spille i hallerne.

Bestyrelsen besluttede, at vi gav en kompensation til bestående medlemmer, da der på grund af Covid-19 ikke har været mulighed for spil.

Jeg syntes, at vi med en stort hold forældre, der har fordelt de forskellige opgaver mellem sig, har fået et godt fundament og jeg oplever et stort engagement hos forældrene.

Jeg vil gerne udtrykke min store tak for indsatsen i den forløbne sæson til bestyrelsen, de frivillige hjælpere og trænerne. Det er kun ved hjælp af en indsats fra mange mennesker, vi kan få klubben til at løbe rundt.

 

Spilleudvalget (v. Carl Suhr-Jessen):

Som sidste år har VSBK deltaget med to seniorhold og to veteranhold. Philip Garde har været den gennemgående træner for alle hold, og han stopper desværre til næste sæson.

Senior 1 har for tredje gang i klubbens historie spillet en sæson oppe i serie 1 med et 6+4 hold. Det blev til en 4. plads ud af 6 mulige i nedrykningsspillet, hvilket er nok til at blive i rækken til næste år. Den primære årsag til at det ikke gik bedre, skal ses i det ufatteligt store antal afbud til holdkampene i denne sæson. I 9 spillede kampe har der været 16 afbud fra herrespillerne og 15 fra damerne og det er truppen ikke bred nok til at bære.

Det er glædeligt at gennemsnitsalderen på 1. holdet fortsat ”kun” er 36 år.

Senior 2 har igen spillet i serie 3 med et 6+4 hold. Det er blevet til én sejr i 10 kampe og en 11. plads ud af 11 hold, men holdet har også været endnu mere afbudsramt end 1. holdet. Min vurdering er at dette hold burde ligge i top 3. Ud over de ovennævnte 31 afbud, hvor der er taget spillere til 1. holdet har der været yderligere 53 afbud på herresiden og 37 på damesiden. Groft sagt kan man sige, at der har været over 12 afbud til hver runde, hvor der skulle bruges 10 spillere og det giver naturligvis mindre gode resultater.

Holdet forventes at fortsætte i samme række til næste år, hvis det er muligt af skaffe damer nok til at spille single. Alternativet kan være et rent herrehold?

Veteran 1 spiller fortsat i 40+, 6+4 Mesterrækken. Indsatsen rakte til en 3. plads ud af 6 mulige i nedrykningsspillet. Umiddelbart burde de 4 lavest rangerede hold rykke ned (herunder Virum), men den underliggende A-række har kun haft tre fuldførende hold, så selv om de måske alle rykker op, bliver Virum i Mesterrækken ser det ud til. Der er ingen tvivl om at dette hold også kan klare sig endnu bedre, hvis ikke der var så mange afbud. Samlet set blev det til 17 herreafbud og 7 på damesiden i 8 kampe.

Veteran 2 har igen i år spillet i 40+, 4+2 B-rækken, hvor indsatsen rakte til sejre i 2 ud af 5 kampe. Jeg vil gerne takke Erik Amtoft for at lede dette hold igen i år. Vi forventer at fortsætte i denne række i næste sæson.

Der har været afholdt et enkelt socialt for holdspillerne. Det var julefrokosten, der foregik hos Maria den 15. januar 2022. Arrangementet var vel besøgt og meget hyggeligt.

Igen i år har der været gennemført træning for motionister tirsdag og onsdag aften på Virum Skole, og deltagelsen har typisk ligget på mellem 12 - 16 spillere på hver træning. Træningen er fortsat en god måde at få sluset nye medlemmer ind og der er for øjeblikket tilmeldt 26 spillere på hvert hold. Der kommer hele tiden nye spillere til.

 

Ungdomsudvalget (v. Jens Høier):

Klubmesterskaberne i 2021 blev aflyst grundet Covid-19, men de bliver heldigvis gennemført i år.

Sommercamps i uge 27 + 31 blev afholdt med stor succes, og dette bliver gentaget i år.

Der blev afholdt forældremøde i september med mange forældre, mange kommentarer og lidt udfordringer på engagement fra trænerne (generelt har vi en meget ung trænerstab). Trænerne har fået kurser, og generelt ser det nu ud til, at vores trænerudfordringer er nu løst.

Cheftræner Erik har været væk i seks måneder med sit studie.

Den første interne turnering blev afholdt i november med en helt fyldt sal, kaos og gang i den – alt i alt en god event.

Vintermånederne blev lidt Coronaudfordret, men fastelavnsarrangementet blev afholdt.

Der er en meget aktiv forældregruppe med god opdeling af opgaverne.

U13-holdet fik bronze, og de var et golden-sæt fra sølvmedaljerne.

Der er mange begyndere i ungdomsrækkerne, da Virum er en god begynderklub med et godt socialt miljø.

Ungdomsafdelingen kigger på de træninger, hvor der ikke fyldt godt nok op. Det vil nok resultere i en bedre opdeling af træningerne i den kommende sæson, da der er for stor styrkemæssig spredning på flere træninger.

 

Medlemsfordeling

Medlemsfordelingen pr. årsskiftet var:

Kategori M K I alt
0-6 år 6 6 12
7-12 år 73 42 115
13-18 år 39 22 61
19-24 år 6 11 17
25-39 år 15 9 24
40-59 år 50 30 80
60-69 år 21 11 32
70 + år 24 13 37
I alt 234 144 378

 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

3. Formanden aflægger revideret regnskab

Formand Lars Jacobsen gennemgik regnskabet, da kassereren desværre ikke havde mulighed for at være til stede. 2021-regnskabet afspejler næsten normalt år, da aktiviteterne efter sommerferien har været næsten på normalt niveau.

Revisionen er tilfredse i med registrering, bogføring samt procedurer.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen decharge.

 

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændrede følgende kontingenter for sæsonen 2022/2023:

Kategori Kontingent
Passive 75 kr.  helårligt
Miniton (pr. barn) 250 kr.  halvårligt
Ungdom 800 kr.  halvårligt
Senior 800 kr.  helårligt
Formiddag 600 kr.  helårligt
Mandagstræning 400 kr.  halvårligt
Tirsdagstræning 300 kr.  halvårligt
Onsdagstræning 300 kr.  halvårligt
Torsdagstræning 200 kr.  halvårligt

 

Generalforsamlingen godkendte dette.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen havde fremsat et forslag om en mindre justering af §9 i vedtægterne, så udmeldelser følger opkrævningsfrekvenserne.

Nuværende ordlyd: Udmeldelse af klubben skal ske til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. juli.

Forslag til ny ordlyd: Udmeldelse af klubben skal ske til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til næste opkrævningsforfald.

Ændringen af vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant

Kasserer Ole Jessen og Spilleudvalgsformand Carl Suhr-Jessen blev genvalgt. Ungdomsleder Jens Beier blev valgt.

Revisor Søren Nielsen blev genvalgt, og Peter Mortensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

7. Eventuel nedsættelse af udvalg

Generalforsamlingen nedsatte ingen udvalg.

 

8. Eventuelt

Klavs Andreassen takkede for god ro og orden.

Lars Jacobsen takkede de trofaste medlemmer for fremmødet og dirigenten for indsatsen.

 

Klavs Andreassen, dirigent
Lars Jacobsen, referent