Generalforsamling 2016

Generalforsamling 26. april 2016

Formand Lars Jacobsen bød velkommen.

 

1. Valg af dirigent

Klavs Andreassen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt på VSBK’s hjemmeside inden for tidsfristerne i klubbens love. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Der var mødt 12 medlemmer inklusive bestyrelsen.

På grund af et IT-nedbrud hos kassereren er årsregnskabet ikke blevet færdigt. Klavs Andreassen foreslog, at generalforsamlingen blev gennemført på nær punkt 3 (fremlæggelse af revideret regnskab) og punkt 4 (fastsættelse af kontingent), og at bestyrelsen straks indkalder til en ekstraordinær generalforsamling med disse to punkter på dagsordenen.

Generalforsamlingen vedtog dette enstemmigt.

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning

 

Formand Lars Jacobsen:

Velkommen til klubbens generalforsamling nr. 49, hvor det til en afveksling er rigtigt dårligt vejr …

Næste år bliver klubben 50 år, og det skal fejres. Den nye bestyrelse vil arbejde med dette i den kommende sæson.

Denne sæson har været en sæson på det jævne, dvs. hverken med de store opture eller nedture. Vi har haft udskiftning på en central post i bestyrelsen, da vi har fået en ny ungdomsudvalgsformand i Laila Hyldedahl. Og samtidig har vi fået nogle andre forældre som hjælpere med ungdommen, men mere om det senere.

Vores benhårde restancepolitik bevirker, at vi bruger mindre tid på restanter, og vi altid har et godt billede af, hvor mange medlemmer der er i klubben.

Badminton Sjælland og Badminton Danmark har stort fokus på, hvordan man tiltrækker og fastholder spillere i badmintonklubberne, da der fortsat er medlemsnedgang. Nogle af disse initiativer vil vi også arbejde med i den kommende sæson.

Carl, Laila, Jane og Else vil komme ind på aktiviteterne i de forskellige områder.

Overordnet regner vi med, at vores haltider forbliver de samme til næste sæson, dvs. mandagen i Virumhal 2 og øvrig træning for ungdom og motionister på Virum Skole. Dette bliver endeligt afklaret på torsdag med et møde med kommunen.

Udover vores forskellige træningstilbud har vi fortsat en kerne af faste spillere med banetid én gang om ugen, og de har haft en god sæson med få aflysninger.

 

Transocean Sport i Lyngby stadig er vores samarbejdspartner omkring udstyr og rådgivning. Vi skal genforhandle vores kontrakt til sommer med såvel boldleverandør og samarbejdspartner

Bestyrelsen har i den forløbne sæson afholdt fem bestyrelsesmøder, hvor gensidig orientering og større beslutninger er blevet truffet. Mange af de løbende sager bliver ordnet via mail, der sikrer god orientering og hurtighed i løsningen.

Jeg vil gerne udtrykke min store tak for indsatsen i den forløbne sæson til bestyrelsen, de frivillige hjælpere og trænerne. Det er kun ved hjælp af en indsats fra mange mennesker, vi kan få klubben til at løbe rundt. Under punktet om valg til bestyrelsen, vil jeg uddybe situationen om det frivillige arbejde i klubben.

 

Spilleudvalget (v. Carl Suhr-Jessen):

Senior 1 i serie 2 røg i nedrykningsspil, men på grund af tilfældigheder i opbygningen af årets holdturnering fortsætter holdet i serie 2 til næste sæson. Holdet har været hårdt ramt af afbud på både herre og damesiden pga. skader. Et par unge talenter burde kunne gøre sig gældende til næste sæson og ambitionen er at blive i serie 2.

Senior 2 holdet var igen i år tilmeldt som et stort 6+4 hold i serie 3. Formålet med at melde et stort hold til var igen at sikre at så mange som muligt af de ”unge” spillere fik udfordringer og kamperfaring. Det lykkedes kun at vinde 1 ud af 8 kampe. De unge mænd har fået masser af spilletid og også de lidt ældre damer har haft gode muligheder. Mange afbud på 1. holdet har dog medvirket til at 2. holdet har haft svært ved at præstere. Forventningen er at fortsætte med et stort hold i serie 3 igen i næste sæson.

Veteran 1 spillede i år i 40+ A-rækken og klarede sig overordentligt fint i grundspillet. I det efterfølgende oprykningsspil til mesterrækken blev der kun vundet 1 kamp ud af 4, men faktisk blev der spillet mange jævnbyrdige kampe som faldt ud til modstandernes fordel. Også veteran 1 har lidt under en langtidsskadet herre og dame og hører til i toppen af A-rækken. Det vil være ambitionen at spille oprykningsspil i den kommende sæson også.

Veteran 2 i 40+ B-rækken har været kraftigt afbudsramt, og også ramt af afbud på veteran 1. Da nogle af spillerne på senior 2 ligeledes spiller på veteran 2 har det gjort det endnu sværere. Det har derfor været svært for holdlederen at få enderne til at nå sammen. Samlet set blev det til 1 sejr i 10 kampe. Det er planen at fortsætte med et hold i denne række i den kommende sæson.

Der har ikke været tilmeldt spillere til individuelle turneringer i år, ligesom der ikke har været afholdt klubmesterskaber for seniorer.

I starten af 2016 er vi begyndt med et nyt tiltag, hvor uøvede voksne spillere kan komme om tirsdagen på Virum Skole og spille samt modtage undervisning under ledelse af Jakob Alnor. Der kommer mellem 12 og 20 deltagere hver gang.

FIL blev 75 år i 2016, og i Virumhallen var der et lørdagsarrangement med klubberne i Virumhallen. Her var vores område godt besøgt, og der er kommet et par medlemmer ud af det.

 

Ungdomsudvalget (v. Laila Hyldedahl):

Jeg trådte til som ungdomsudvalgsleder og dermed i bestyrelsen tilbage i september 2015. Janne Treloggen og Peter Alnor indvilligede i at være behjælpelige med henholdsvis at arrangere holdkampe og individuelle eksterne turneringer samt klubmesterskaber.

Der har været i alt 4 hold tilmeldt holdtuneringen. U9 – U11 – U13 – U15. Stemningen på holdene har været god, og det har givet de unge noget særligt, de gange trænerne har kunnet troppe op til holdkampene. Få gange har Virum ikke kunnet stille hold, og placeringerne ligger fra midten og til sidste pladsen. U9 spillerne har vist rigtig god vilje og burde måske have en tapperhedsmedalje for ukuelighed – de har vundet én enkelt kamp men tabt 47. De har virkelig lært at tabe! Efter hvad jeg erfarer, så handler det nok om, at ikke alle hold reelt burde stille i D-rækken. En stor tak til Janne Treloggen som har styret det med sikker og kærlig hånd!

Endelige resultater:

U9 – nr. 5/ (ud af) 5

U11 - 5/9

U13 - 7/9

U15 - 4/8

De individuelle eksterne tuneringer har der ikke været ”tur i”. Jeg har på fornemmelsen at forældre og børnene skal støttes lidt mere i proceduren, hvis det skal blive en succes.

De vante sociale arrangementer er blevet afholdt:

Julearrangementet med diverse lege og bankospillet var en stor succes.

Fastelavnsarrangementet vare der lidt færre tilmeldte end sidste år men ellers gik det fint.

Netop derfor har vi til det kommende Klubmesterskab 2016 (i uge 19, afholdes på Virum Skole tirsdag – torsdag) forsøgt at invitere/sende tilmeldingen ud pr. mail, så må vi se om det har er vejen frem.

 

Motionistudvalget (v. Jane Boas):

Der nu er ca. 65 spillere, hvilket er en nedgang i f.ht. sidste år. Kønsfordelingen på turneringen er stadig ca. 1/3 kvinder og 2/3 mænd. Vi har igen i år været plaget af en del skadede spillere, hvilket har givet lidt færre kampe.

Torsdagsturneringen har sidste spilledag på torsdag, hvor vi forventer at sige god sommer med øl, vand og lidt chips. De fleste er meget tilfredse med turneringen. Vi, eller rettere sagt Jakob Bisgaard, har lavet en ny måde at sætte kampene på. Han har lavet et computerprogram, som via en rating af spillere, kan foretage lodtrækning/kampsætning, når vi ser, hvem der er dukket op. Han tilpasser så også programmet, så man kan tage hensyn til ønsker fra spillerne. Vi skal så blive bedre til at trykke på start knappen klokken 19 i stedet for lige at vente på de spillere, som altid kommer for sent. Dette program har været en stor hjælp for kampsættere, som så ikke skal bruge flere timer på at sætte kampene om onsdagen, og så skulle lave det halve om torsdag pga. af manglende eller forsinkede afbud.

Vi spiller stadig to doubler, sædvanligvis en ren double og en mix-double så langt, som damerne rækker og ellers rene herredoubler for resten. På grund af det lave fremmøde, har vi fra årsskiftet sløjfet opdelingen i hold, så alle har kunnet spille hver gang.

Vores tur til Tyskland er aflyst. Man kunne endnu engang ikke finde en dag.

Motionisterne er stadig også fødekæde til Veteran 2 holdet, vi ser stadig med jævne mellemrum Erik Amtoft løbe desperat rundt torsdag aften for at finde ofre, specielt blandt herrerne.

 

Formiddagsspillerne (v. Else Poulsen):

Der er fortsat et pænt fremmøde til formiddagsspil, og der er et meget stort socialt samvær udover selve spillet.

Der er typisk 30 spillere til kaffe, når spillet på banen er slut.

Skovturen bliver afholdt for 36. gang i år.

 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab

Punktet udgår og regnskabet fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling.

 

4. Fastsættelse af kontingent

Punktet udgår og regnskabet fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag om ændringer.

 

6. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant

Laila Hyldedahl blev formelt valgt af generalforsamlingen for et år, Bo Haack Christensen blev genvalgt som kasserer, Carl Suhr-Jessen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem mens Ole Jessen og Anne Mette Günther blev valgt til bestyrelsen.

Søren Nielsen blev genvalgt som revisor og Klavs Andreassen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

7. Eventuel nedsættelse af udvalg

Generalforsamlingen nedsatte ingen udvalg.

 

8. Eventuelt

Der var debat om følgende emner:

  • Klubben kunne overveje en artikel i DGO, der potentielt kan give nye medlemmer
  • Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at tænke på, om der kan laves en træning for forældre og deres børn

 

Klavs Andreassen takkede for god ro og orden.

Lars Jacobsen takkede de trofaste medlemmer for fremmødet og dirigenten for indsatsen. Else Poulsen fik en særlig tak for den store indsats gennem mangeårigt medlem i bestyrelsen og mangeårigt medlem i klubben. Else startede i 1970, kom i bestyrelsen i 1978, var spilleudvalgsformand og kasserer frem til 2003 og var bestyrelsesmedlem frem til i dag. Else er også æresmedlem i klubben.

 

Klavs Andreassen, dirigent
Lars Jacobsen, referent

 

 

Ekstraordinær generalforsamling 24. maj 2016

Der var mødt 7 medlemmer inkl. Bestyrelsen

 

1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen valgte Lars Jacobsen som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt ved opslag på klubbens hjemmeside.

 

2. Kassereren aflægger revideret regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet.

Generalforsamlingen havde ingen spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt, og bestyrelsen fik decharge.

 

 

3. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for den kommende sæson var uændret, dvs. kontingenterne bliver:

Senior 1.160 kr.
Ungdom 1.190 kr.
Formiddag 545 kr.
Senior-hold 480 kr.
Ungdom-hold 430 kr.
Passive 75 kr.

 

Boldpenge til motionister fastholdes på 430,- kr.

Forslaget blev vedtaget.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Lars Jacobsen, dirigent
Lars Jacobsen, referent