Generalforsamling 2021

Generalforsamling 14. april 2021

Formand Lars Jacobsen bød velkommen og nævnte, at det nu er anden gang, at vores generalforsamling bliver afholdt virtuelt.

 

1. Valg af dirigent

Klavs Andreassen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt på VSBK’s hjemmeside inden for tidsfristerne i klubbens love. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Der var mødt otte aktive medlemmer inklusive bestyrelsen.

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning

 

Formand Lars Jacobsen:

Velkommen til klubbens generalforsamling nr. 54.

Covid-19 har fyldt meget for spillet i klubben, da vi har været afskåret fra træning i en lang periode, ligesom holdkampe og turneringer har været nærmest ikke-eksisterende

Som det ser ud lige nu (og det kan jo ændre sig med kort varsel) kommer vi til at kunne afvikle for to sommercamps, og så har vi et svagt håb om, at der kommer spil, som vi husker det fra gamle dage, efter sommerferien. I øjeblikket bliver Virumhal 2 anvendt til Covid-testcenter.

Carl og Laila vil uddybe, de konkrete indvirkninger på vores holdturnering og interne turneringer.

På de sociale medier er vi godt med på Facebook og direkte via vores hjemmeside, der også anvendes som kommunikationsplatform.

Vi har fortsat dialogen med kommunen om vores haltider, fysiske placeringer og problemerne med at få en samlet klub på ét spillested. Vi har deltaget i et møde med Borgmesteren og de relevante embedsmænd sammen med Boldklubben B82, og det har forståelse for vores situation. Der er ikke en hurtig løsning lige om hjørnet, men de er klar over, at der ligger nogle anlægsinvesteringer i en kommune, der har et stigende indbyggertal.

Vores haltider forbliver de samme til næste sæson, dvs. mandagen i Virumhal 2 for ungdom og seniorer, øvrig træning for ungdom og motionister på Virum Skole samt lørdag formiddag til MiniTon.

Bestyrelsen har i den forløbne sæson afholdt fem ordinære bestyrelsesmøder (heraf tre virtuelt) samt en række bilaterale møder.

Vi besluttede i forbindelse med den seneste nedlukning, at vi ville fastholde vores trænere mod betaling af deres normale løn. Dette gjorde vi for at give dem et skulderklap (hverken de eller VSBK er berettiget til lønkompensation), og dels for at de fortsat er til rådighed med aktiviteter – både udendørs, og når vi igen kan spille i hallerne.

Vi har i år også afviklet de sidste betalinger fra den tidligere kasserers uheldige dispositioner, og dette har vi kunnet gøre med den nuværende økonomi og uændret kontingent.

Vi er klar over, at medlemmerne har betalt fuldt kontingent i en periode, hvor der ikke har været mulighed for spil, og vi har drøftet i bestyrelsen, om vi skulle nedsætte kontingentet – eller helt suspendere det – i de perioder, hvor vi ikke har kunnet spille, men vi besluttede at holde fast, da vi ikke kendte den fulde konsekvens af nedlukningen og længden af denne.

Når vi kommer tilbage til et almindeligt aktivitetsniveau – forhåbentlig efter sommerferien – vil vi gennemgå økonomien, og hvis vi har opbygget en for stor buffer, vil vi melde ud til medlemmerne, hvad vi har tænkt os.

Jeg vil gerne udtrykke min store tak for indsatsen i den forløbne sæson til bestyrelsen, de frivillige hjælpere og trænerne. Det er kun ved hjælp af en indsats fra mange mennesker, vi kan få klubben til at løbe rundt.

 

Spilleudvalget (v. Carl Suhr-Jessen):

Som sidste år har VSBK deltaget med to seniorhold og to veteranhold. Philip Garde har været den gennemgående træner for alle hold og han forventes at fortsætte som træner i den kommende sæson.

Senior 1 begyndte sin anden sæson i serie 1 med et 6+4 hold. Det blev kun til 4 kampe, hvoraf de 2 blev vundet af Virum.

Senior 2 har igen spillet i serie 3 med et 6+4 hold. Her endte det med 4 kampe og 1 sejr inden sæsonen sluttede brat.

Veteran 1 fik efter en enkelt sæson i 40+ A-rækken mulighed for igen at spille oppe i Mesterrækken. Her blev det til 3 meget tætte kampe, men kun 1 vunden kamp.

Veteran 2 har igen i år spillet i 40+, 4+2 B-rækken, hvor det blev til 2 kampe uden sejre.

Kredsen har meldt ud at samtlige hold kommer til at spille i samme rækker i den kommende sæson.

Der har ikke været afholdt sociale arrangementer for holdspillerne. De påtænkte klubmesterskaber blev heller ikke til noget for andet år i træk.

Motionistspillet på Virum Skole er blevet endnu mere populært, og det er fortsat en god måde at få nye medlemmer sluset ind på.

 

Ungdomsudvalget (v. Laila Hyldedahl):

Laila har hjulpet i denne sæson, da vi ikke har kunnet finde en afløser til posten. Der er nu kommet en løsning med en række forældre, så Laila træder ud af bestyrelsen og fortsætter som ansvarlig for MiniTon.

Covid-19 har på virket ungdomsafdelingen meget i 2020, og der er i sæsonen ikke blevet afviklet nogen sociale aktiviteter.

Der er kommet en ny træner til, og vi har fastholdt de bestående trænere i nedlukningen. Sidste sommer holdt vi ekstraordinært åbent i hallerne i sommerperioden, og det kunne også blive en løsning i 2021.

Det blev afholdt to sommerskoler i 2020, og vi har også fået bevilget to stk. i 2021, som vi håber bliver til noget.

Der har til gengæld været flere udendørs aktiviteter, når vi nu ikke kunne være i hallerne.

Sæsonstarten før den sidste nedlukning forløb glad med masser af håndsprit, og der nåede at blive spillet 15 holdkampe i alt før turneringen blev lukket ned.

Vi er startet på udendørs træning fra marts måned 2021, og vi presser på for at kunne få adgang til Virum Skole så hurtigt som muligt.

Det nye team omkring ungdomsafdelingen glæder sig, og Laila vil støtte og vejlede.

Klavs Andreassen opfordrede ungdomsafdelingen og -trænerne til at lægge endnu flere billeder på hjemmeside og Facebook – og meget gerne linke videre til Badminton Danmark.

 

Medlemsfordeling

Medlemsfordelingen pr. årsskiftet var:

Kategori M K I alt
0-6 år 9 5 14
7-12 år 72 35 107
13-18 år 37 13 50
19-24 år 4 11 15
25-39 år 15 7 22
40-59 år 38 24 62
60-69 år 21 14 35
70 + år 21 13 34
I alt 217 122 339

 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab

Kasserer Ole Jessen gennemgik regnskabet, og de enkelte poster blev uddybet. 2020-regnskabet afspejler et atypisk år, da aktiviteterne har været noget lavere grundet Covid-19.

Revisionen er tilfredse i med registrering, bogføring samt procedurer.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen decharge

 

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændrede følgende kontingenter for sæsonen 2020/2021:

Kategori Kontingent
Passive 75 kr.  helårligt
Miniton (pr. barn) 250 kr.  halvårligt
Ungdom 800 kr.  halvårligt
Senior 800 kr.  helårligt
Formiddag 600 kr.  helårligt
Mandagstræning 400 kr.  halvårligt
Tirsdagstræning 300 kr.  halvårligt
Onsdagstræning 300 kr.  halvårligt
Torsdagstræning 200 kr.  halvårligt

 

Generalforsamlingen godkendte dette.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

6. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant

Formand Lars Jacobsen og bestyrelsesmedlem Liselotte Schanck blev genvalgt. Bestyrelsesmedlem Anne Mette Günther har trukket sig fra bestyrelsen i løbet af sæsonen.

Ungdomsleder Laila Hyldedahl Kjærgaard trak sig sidste år, men hun har fortsat siddet i bestyrelsen frem til nu. Laila træder ud, og bestyrelsen fik generalforsamlingens godkendelse til at finde et bestyrelsesmedlem.

Revisor Klavs Andreassen blev genvalgt, og Peter Mortensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

7. Eventuel nedsættelse af udvalg

Generalforsamlingen nedsatte ingen udvalg.

 

8. Eventuelt

Generalforsamlingen drøftede sammenhængen mellem kontingent og manglende mulighed for spil grundet Covid-19. Bestyrelsen har tidligere meldt ud, at vi ville fortsætte med almindeligt kontingent, da vi ønskede at fastholde vores trænere i perioden uden spil. Generalforsamlingen ønskede ikke, at der var en tilbagebetaling i forhold til mulighed for spil, men bestyrelsen ser på mulighederne for yderligere aktiviteter, eventuel fremtidig reduktion eller andet, når der er overblik over den reelle økonomi med normalt aktivitetsniveau.

Linda Lee ville høre, om der havde været tanker om nogle videoer til brug for ungdommen. Det har været undersøgt, men ikke været gennemført. Bestyrelsen tager punktet med videre.

Lars Jacobsen takkede Anne Mette Günther for hendes indsats i bestyrelsen. Og naturligvis også en stor tak til Laila for hendes indsats.

 

Klavs Andreassen takkede for god ro og orden.

Lars Jacobsen takkede de trofaste medlemmer for fremmødet og dirigenten for indsatsen.

 

Klavs Andreassen, dirigent
Lars Jacobsen, referent