Generalforsamling 2015

Generalforsamling 22. april 2015

Formand Lars Jacobsen bød velkommen.

 

1. Valg af dirigent

Klavs Andreassen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt på VSBK’s hjemmeside, på opslagstavlen samt i den førende lokalavis ”Det Grønne Område” inden for tidsfristerne i klubbens love. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Der var mødt 8 medlemmer inklusive bestyrelsen.

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning

 

Formand Lars Jacobsen:

Velkommen til klubbens generalforsamling nr. 48, hvor det igen er godt vejr…

Det har været en sæson med opture og nedture – hold er blevet i rækkerne og andre hold er rykket ned. Men vi har samlet set haft mange gode kampe, og det er det vigtigste på det sportslige plan.

Vi har fastholdt vores fokus på ikke at være langmodige i vores restancepolitik, hvilket betyder, at vi fortsat hurtigt sanerer i bestanden, når medlemmer ikke betaler deres kontingent.

Vi har fortsat fokus på, at kanalisere så mange midler som muligt til ungdomsarbejdet, og ungdomsafdelingen og trænerne gør et stort stykke arbejde, så vi har heldigvis en stor og god ungdomsafdeling. Helle kommer senere ind på, hvordan vores niveau har været i denne sæson.

Vi vil som de foregående år følge vores linje om, at satse kraftigt på ungdomsafdelingen, og vi har mange træningstimer og mange holdkampe. Vi har lagt en del ungdomstræning på Virum Skole, så vi har mandagen og noget af fredagen i Virumhallen. Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at vi beholder vores banetider for den kommende sæson.

Den voksne afdeling har haft en blandet sæson, hvilket Carl senere vil komme ind på.

Vores motionister har en stabil kerne af spillere, og der er fortsat stor interesse om torsdagsturneringen på Virum Skole.

En anden fraktion er vores formiddagsspillere, der mødes hver tirsdag til badminton - og ikke mindst kaffe og bridge efter spillet. Else vil kort gennemgå aktiviteterne om lidt.

Vores faste spillere med banetid én gang om ugen har haft en god sæson med få aflysninger. Vi har haft få aflysninger, og de er – så vidt vides – alle sammen blevet kommunikeret til medlemmerne via hjemmesiden. Så igen i år er der ros til forvaltningen.

Transocean Sport i Lyngby stadig er vores samarbejdspartner omkring udstyr og rådgivning til medlemmerne, men der var desværre ikke mulighed for en medlemsaften omkring jul.

Bestyrelsen har i den forløbne sæson afholdt fem bestyrelsesmøder, hvor gensidig orientering og større beslutninger er blevet truffet. Mange af de løbende sager bliver ordnet via mail, der sikrer god orientering og hurtighed i løsningen.

Vi har i denne sæson fået en ny kasserer, og det administrative bøvl, der er forbundet med at skifte ud på denne post er overraskende stort. Det gælder såvel det offentlige og vores bankforbindelse.

Jeg vil gerne udtrykke min store tak for indsatsen i den forløbne sæson til bestyrelsen, de frivillige hjælpere og trænerne. Det er kun ved hjælp af en indsats fra mange mennesker, vi kan få klubben til at løbe rundt. Under punktet om valg til bestyrelsen, vil jeg uddybe situationen om det frivillige arbejde i klubben.

 

Spilleudvalget (v. Carl Suhr-Jessen):

Senior 1 holdet måtte i nedrykningsspil, som de vandt suverænt og forbliver dermed i serie 2. Umiddelbart har Virum spillerne til at ligge i oprykningsspil, men skader og afbud gjorde at det endte med nedrykningsspil.

Senior 2 holdet var igen i år tilmeldt som et stort 6+4 hold i serie 3. Formålet med at melde et stort hold til var igen at sikre at så mange som muligt af de ”unge” spillere fik udfordringer og kamperfaring. Det lykkedes kun at vinde 1 ud af 10 kampe. De unge mænd har fået masser af spilletid og også de lidt ældre damer har haft gode muligheder. Mange afbud på 1. holdet har dog medvirket til at 2. holdet har haft svært ved at præstere. Forventningen er at fortsætte med et stort hold i serie 3 igen i næste sæson.

Veteran 1 havde for første gang i adskillige år kvalificeret sig til Mesterrækken, men det skulle vise sig at blive lidt af en mundfuld. En langtidsskadet dame og en del afbud på herresiden gjorde at man kun vandt 1 kamp i grundspillet og derfor skulle i nedrykningsspil. Til det sidste var der en teoretisk chance for at blive oppe i Mesterrækken, men de andre holds indbyrdes kampe gjorde at Virum må rykke ned i A rækken til næste sæson.

Veteran 2 i 40+ B-rækken har været kraftigt afbudsramt, og også ramt af afbud på veteran 1. Da nogle af spillerne på senior 2 ligeledes spiller på veteran 2 har det gjort det endnu sværere. Det har derfor været svært for holdlederen at få enderne til at nå sammen. Samlet set blev det til 3 sejre i 10 kampe. Det er planen at fortsætte med et hold i denne række i den kommende sæson.

Der har ikke været tilmeldt spillere til individuelle turneringer i år, ligesom der ikke har været afholdt klubmesterskaber for seniorer.

 

Ungdomsudvalget (v. Helle Dawall):

Det var en udfordring at starte op i denne sæson, og dette skyldes, at den nye skolereform for alvor var gået i gang, hvilket betyder, at mange af børnene først får sent fri fra skole.

Vi valgte at starte træningen op kl. 16.00 i stedet for henholdsvis kl. 14.00 og kl. 15.00. Vi har kunne mærke en nedgang i ungdomsmedlemmer, hvilket til dels nok skyldes skolereformen. Jeg har oplevet at forældre har meldt deres barn ud, fordi at barnet var træt, og havde nok i de lange skoledage.

Vi startede sæsonen op med at afholde Badmintonens Dag lørdag den 6.9.2014. Vi havde på forhånd lavet nogle foldere for ungdom, seniorer og holdspil, som vi kunne dele ud. Der var ikke den store tilslutning.

Vi har traditionen tro afholdt jule- og fastelavnsarrangement, og vi afholder klubmesterskaber her først i maj måned. Også til arrangementerne mærker vi en dalende tilslutning, hvilket nok hænger sammen med den generelle nedgang i ungdomsmedlemmer.

Da vi havde fået en overblik over hvem der ville spille på hold, valgte jeg i år, at invitere til forældremøde (med spiller) for de forældre, hvis børn havde meldt sig til holdspil. Der mødte 2 forældre op og 1 meldte afbud og der kom 1 barn. Dette var et forsøg på at få kontakt med nogle af forældrene.

Vi har haft tilmeldt 1 hold i år, som har været ude og spille mod hold fra andre klubber. Badminton Sjælland havde ændret på proceduren vedrørende holdtilmelding, hvilket gjorde, at vi ikke fik meldt holdet til med den rigtige sammensætning og måske også række, men de gennemførte kampene i fin stil.

 

Overvejelser om fremtiden

Hvis klubben vil rekrutterer flere ungdomsmedlemmer, tror jeg, at man skal forsøge, at få et samarbejde med klubberne på skolerne, sådan at børnene/de unge også bliver introduceret for badmintonsporten derigennem. Ligesom man skal promovere sporten noget mere. Men det vil kræve en aktiv og stor indsats.

Efter ca. 6 år som ungdomsformand takker jeg af. Jeg vil gerne sige tak til bestyrelse, forældre og børn/unge, som jeg har samarbejdet med gennem årene. Jeg håber det bedste for klubben og dens medlemmer fremover.

 

Motionistudvalget (v. Jane Boas):

Der nu er ca. 70 spillere, hvilket er en nedgang i f.ht. sidste år. Kønsfordelingen på turneringen er stadig ca. 1/3 kvinder og 2/3 mænd. Vi har igen i år været plaget af en del skadede spillere, hvilket har givet lidt færre kampe.

Torsdagsturneringen har sidste spilledag på torsdag, hvor vi lige siger god sommer med øl, vand og lidt chips (hvis vi kan få bevilliget lidt penge fra bestyrelsen). De fleste er meget tilfredse med turneringen. Vi har stadig problemer med afbud eller nærmere manglende eller sene afbud, og er endnu engang i gang med at iværksætte en skrappere linje overfor gentagelser. Vi har fået et forslag fra et medlem, om en ny måde at sætte kampene på, dette tages op til overvejelse på næste udvalgsmøde.

Vi spiller stadig to doubler, sædvanligvis en ren double og en mix-double så langt, som damerne rækker og ellers rene herredoubler for resten. Som de foregående år er det sådan, at spilleren spiller to gange og har en gang fri.

Vores tur til Tyskland er aflyst. Man kunne endnu engang ikke finde en dag.

Motionisterne er stadig også fødekæde til Veteran 2 holdet, vi ser stadig med jævne mellemrum Erik Amtoft løbe desperat rundt torsdag aften for at finde ofre, specielt blandt herrerne.  Vi har også fået nogle unge spillere, som ind i mellem bruges på Senior 2 holdet.

 

Formiddagsspillerne (v. Else Poulsen):

Det går godt hos formiddagsspillerne, og der har været en tilgang på 9 nye spillere, da Ældresagen ikke længere har haltid i Virumhallen. Der er afslutning hver tirsdag med kaffe og ostemadder, hvor der deltager 28-30 hver gang. Der var 32 deltagere til julefrokosten, og den 12. maj er der skovtur, hvor der allerede 28 deltagere tilmeldt. Det er 35. gang skovturen afholdes.

 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab

Bo Haack Christensen gennemgik regnskabet og kommenterede de enkelte poster i det omdelte regnskab. Indtægter og udgifter hænger pænt sammen. Boldforbruget er steget, og der er ikke umiddelbart nogen forklaring på det, så vi har iværksat en bedre styring af boldforbruget fremadrettet.

Der har været et pænt overskud på driften.

 

Medlemsfordelingen ved årsskiftet 2014/2015 var:

Gruppe Antal
Under 25 år 89
Over 25 år 180
Passive 34
I alt 303


Regnskabet blev godkendt, og bestyrelsen fik decharge.

 

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for den kommende sæson var uændret, dvs. kontingenterne bliver:

 

Senior 1.160 kr.
Ungdom 1.190 kr.
Formiddag 545 kr.
Senior-hold 480 kr.
Ungdom-hold 430 kr.
Passive 75 kr.

 

Boldpenge til motionister fastholdes på 430,- kr.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har et forslag om ændring af vedtægternes §12:

Nuværende formulering:

"Der skal afholdes ordinær generalforsamling én gang årlig i marts/april måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig opslag i de haller/spillesteder, som VSBK anvender, samt med annonce i den til enhver tid førende lokalavis i Lyngby-Taarbæk kommune. Generalforsamlingen indkaldes tillige på klubbens hjemmeside www.vsbk.dk inden udgangen februar måned.[...]"

 

Forslag til ny formulering:

"Der skal afholdes ordinær generalforsamling én gang årlig i marts/april måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig opslag i de haller/spillesteder, som VSBK anvender samt på klubbens hjemmeside www.vsbk.dk inden udgangen februar måned.[...]"

 

Begrundelsen er, at omkostningen til annoncering i Det Grønne Område på ingen måde står mål med udbyttet, og vi går mere og mere over til at kommunikere via nettet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant

Lars Jacobsen orienterede om, at der var sendt en mail til ca. 90% af ungdomsspillernes forældre, hvor interesserede forældre blev opfordret til at melde sig til en eller flere opgaver i ungdomsafdelingen. Årsagen er, at Helle Dawall stopper arbejdet en årrække, og der skal nye kræfter til. Tilbagemeldingerne har desværre være meget få, så bestyrelsen ønsker tilladelse til at finde en egnet afløser.

Lars Jacobsen blev genvalgt til formand, og Liselotte Schack blev genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen fik tilladelse til at finde en egnet afløser for Helle Dawall.

Per Østergaard blev genvalgt som revisor og Klavs Andreassen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

7. Eventuel nedsættelse af udvalg

Generalforsamlingen nedsatte ingen udvalg.

 

8. Eventuelt

Der var debat om følgende emner:

  • Mulighederne for at få frivillige hjælpere
  • Skolereformen
  • Forældre/barn træning
  • Familiebadminton

 

Klavs Andreassen takkede for god ro og orden.

Lars Jacobsen takkede de trofaste medlemmer for fremmødet og dirigenten for indsatsen. Helle Dawall fik en særlig tak for den store indsats som leder af vores ungdomsafdeling.

 

Klavs Andreassen, dirigent
Lars Jacobsen, referent