Generalforsamling 2023

Generalforsamling 20. april 2023

Formand Lars Jacobsen bød velkommen.

 

1. Valg af dirigent

Morten Munch blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt på VSBK’s hjemmeside inden for tidsfristerne i klubbens love, og dermed var generalforsamlingen lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Der var mødt otte aktive medlemmer inklusive bestyrelsen.

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning

 

Formand Lars Jacobsen:

Velkommen til klubbens generalforsamling nr. 56.

Den forgangne sæson har været den første normale efter Covid-19, dvs. træning, holdkampe, samvær osv. har været tilbage til det normale niveau.

Begge sommercamps for hhv. 7-12 årige og 13-17 årige blev gennemført, og det var igen i år et tilløbsstykke. Vi gentager disse camps den kommende sommer.

Vi har mistet vores ungdomskoordinator i løbet af sæsonen, men heldigvis har forældrene holdt fast i de aktiviteter, der var planlagt, og mine kollegaer fra bestyrelsen har også hjulpet til. Carl vil kort gennemgå aktiviteter for senior i den forgangne sæson.

På de sociale medier er vi nogenlunde med på Facebook og direkte via vores hjemmeside, der også anvendes som kommunikationsplatform.

Vores haltider forbliver de samme til næste sæson, dvs. mandagen i Virumhal 2 for ungdom og seniorer, øvrig træning for ungdom og motionister på Virum Skole samt lørdag formiddag til MiniTon og tirsdag formiddag til vores legendariske formiddagsspillere.

Vi har fortsat dialogen med kommunen om vores haltider, fysiske placeringer og problemerne med at få en samlet klub på ét spillested. Denne sæson har desværre understreget, at vi ikke har en optimal placering, og derfor vil klubben i løbet af i år undersøge, om VSBK kan få sit eget spillested.

Efter mange år med dialog med kommunen står det klart, at hvis der skal ske en forbedring på dette område, skal vi gå andre veje, end at satse på en kommunal løsning.

En opførelse af en ren badmintonhal er en mulighed, og det skal undersøges, om der kan etableres en økonomisk løsning, der vil kunne understøtte dette.

Bestyrelsen har i den forløbne sæson afholdt tre ordinære bestyrelsesmøder samt en række bilaterale møder og en stor kommunikation via mails og møder via træning.

Jeg vil gerne udtrykke min store tak for indsatsen i den forløbne sæson til bestyrelsen, de frivillige hjælpere og trænerne. Det er kun ved hjælp af en indsats fra mange mennesker, vi kan få klubben til at løbe rundt.

 

Spilleudvalget (v. Carl Suhr-Jessen):

Som sidste år har VSBK deltaget med to seniorhold og to veteranhold. Axel Parkhøi har været den gennemgående træner for alle hold, og han forventes at fortsætte i den kommende sæson.

Senior 1 har for fjerde gang i klubbens historie spillet en sæson oppe i serie 1 med et 6+4 hold. Det blev til en 2. plads ud af 8 mulige i nedrykningsspillet, hvilket betyder at det også bliver serie 1 til næste år. Igen i år er det for mange afbud der forhindrer holdet i at spille oprykningsspil.

Gennemsnitsalderen på 1. holdet er steget fra 36 til 37 år i denne sæson.

Senior 2 har igen spillet i serie 3 med et 6+4 hold. Det er blevet til tre sejre i 8 kampe og en placering som nummer 3 ud af 4 i nederste slutspil, men holdet har også været endnu mere afbudsramt end 1. holdet. Min vurdering er at dette hold burde ligge i top 2-3.

Holdet forventes at fortsætte i samme række til næste år, hvis det er muligt af skaffe damer nok til at spille single. Alternativet kan være et rent herrehold?

Veteran 1 spiller nu i +40, 6+4(5+3) A-rækken. Mesterrækken blev halveret sidste år, hvorfor VSBK fik en ”teknisk” nedrykning. Indsatsen rakte til en 4. plads i grundspillet ud af 6 mulige. I nederste slutspil endte det med en 1. plads ud af 6 mulige.

Veteran 2 har igen i år spillet i 40+, 4+2 B-rækken, hvor indsatsen rakte til sejre i 2 ud af 7 kampe. Jeg vil gerne takke Erik Amtoft for at lede dette hold igen i år. Vi forventer at fortsætte i denne række i næste sæson.

Der har været afholdt et enkelt socialt for holdspillerne. Det var julefrokosten, der foregik hos Carl den 28. januar. Arrangementet var vel besøgt og meget hyggeligt.

Igen i år har der været gennemført træning for motionister tirsdag og onsdag aften på Virum Skole, og deltagelsen har typisk ligget på mellem 15 - 20 spillere på hver træning. Træningen er fortsat en god måde at få sluset nye medlemmer ind og der er for øjeblikket tilmeldt 27-30 spillere på hvert hold. Der kommer hele tiden nye spillere til og der er venteliste.

Endelig vil der blive gennemført klubmesterskaber for seniorer i rækkerne A, B og C fra den 24. april til den 14. maj.

 

Medlemsfordeling

Medlemsfordelingen pr. årsskiftet var:

Kategori M K I alt
0-6 år 2 1 3
7-12 år 67 37 104
13-18 år 34 31 65
19-24 år 5 6 11
25-39 år 13 4 17
40-59 år 48 28 76
60-69 år 16 15 31
70 + år 30 10 40
I alt 215 132 347

 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

3. Kasseren revideret regnskab

Kasserer Ole Jessen gennemgik regnskabet.

Revisionen er tilfredse i med registrering, bogføring samt procedurer, og det er aftalt, at der vil være løbende kontrol fra Revisor og Formand hen over året.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen decharge.

 

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændrede følgende kontingenter for sæsonen 2023/2024:

Kategori Kontingent
Passive 75 kr.  helårligt
Miniton (pr. barn) 250 kr.  halvårligt
Ungdom 800 kr.  halvårligt
Senior 800 kr.  helårligt
Formiddag 600 kr.  helårligt
Mandagstræning 400 kr.  halvårligt
Tirsdagstræning 300 kr.  halvårligt
Onsdagstræning 300 kr.  halvårligt
Torsdagstræning 200 kr.  halvårligt

 

Generalforsamlingen godkendte dette.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

 

6. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant

Formand Lars Jacobsen blev genvalgt. Jacob Alnor og Peter Winthereik blev valgt.

Peter Mortensen blev valgt som revisor og bestyrelsen fik fuldmagt til at finde en revisorsuppleant, hvis det blev vurderet nødvendigt.

 

7. Eventuel nedsættelse af udvalg

Generalforsamlingen nedsatte ingen udvalg.

 

8. Eventuelt

Morten Munch takkede for god ro og orden.

Lars Jacobsen takkede de trofaste medlemmer for fremmødet og dirigenten for indsatsen, og han gav en særlig tak til Liselotte Schack, der stoppede efter 12 år i bestyrelsen.

 

Morten Munch, dirigent
Lars Jacobsen, referent