Persondata

Nedenstående beskriver, hvordan klubben forholder sig til persondata.

 

Medlemsregistrering 

Klubben registrerer medlemmerne i et medlemsregister hos MemberLink, der fungerer som databehandler. Vi registrerer følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, køn, e-mail, telefonnummer og træningshold. For medlemmer under 18 år er mindst den ene af forældrene også registreret med navn, e-mail og telefonnummer. Det enkelte medlem har selv indsigt i alle oplysninger via login på hjemmesiden, og medlemmet kan selv rette ovennævnte data. Disse data er ikke tilgængelige for andre end bestyrelsen, trænerne og medlemmet selv.

 

Ledere og trænere 

Klubben har registreret ledere og trænere med de samme oplysninger som medlemmerne er registreret med. Derudover har klubben ansættelseskontrakter, CPR-nummer, oplysninger i lønforhold samt indhentelse af børneattester. Klubben har en oversigt over ledere og trænere på den åbne del af klubbens hjemmeside.

 

Behandling af oplysninger 

I henhold til lovgivningen skal klubben ikke have samtykke for at behandle de nødvendige oplysninger om medlemmer, ledere og trænere. Vi indhenter dog tilladelse til forespørgsel om børneattester på trænere og ledere, der i deres virke for klubben, har omgang med børn.

 

Idrætsaktiviteterne 

Klubben behandler oplysninger om medlemmernes deltagelse i idrætsaktiviteterne, herunder udveksling af oplysningerne med den turneringsansvarlige klub eller Badminton Sjælland / DGI. Klubben kan vælge at offentliggøre egne holdopstillinger, og klubben kan offentliggøre lister over deltagere i stævner, som klubben selv arrangerer. De samme principper gør sig gældende for deltagere i åbne stævner, herunder aktiviteter under Bevæg dig for livet.

 

Billeder på hjemmesiden 

Almindelige situationsbilleder fra idrætsaktiviteter og fra klubbens sociale liv bliver som udgangspunkt frit lagt på hjemmesiden. Hvis et situationsbillede kan udstille eller krænke en person, sikrer vi samtykke inden offentliggørelse på hjemmesiden. Medlemmer kan selv uploade deres eget portrætbillede, og medlemmer er derfor selv ansvarlig for dette.

 

Bogføringsbilag 

Bogføringsbilag skal efter bogføringsloven gemmes i fem år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om. Dette gælder også lønbilag.

 

Helbredsoplysninger 

Klubben gemmer ingen oplysninger om helbred for det enkelte medlem.

 

Børneattester 

Børneattester bliver indhentet én gang om året på trænere og ledere, der har med børn og unge under 15 år at gøre. Klubben beholder dokumentationen for, at der er indhentet børneattest, så længe den pågældende person arbejder eller udfører frivilligt arbejde for foreningen. Børneattester med anmærkninger bliver videregivet til Badminton Sjælland / DGI. Én gang om året dokumenterer klubben, at alle børneattester er blevet indhentet.

 

Videregivelse af oplysninger 

Medlemsoplysninger bliver ikke videregivet til en privat virksomhed, der gerne vil markedsføre produkter over for klubbens medlemmer. Klubben udsender heller ikke markedsføringsmateriale på vegne af en virksomhed til medlemmerne. Klubben videregiver dog oplysninger som nævnt under ”Idrætsaktiviteter”. Der kan forekomme reklamer på hjemmesiden.

 

Sletning af oplysninger 

Personoplysninger bliver kun opbevaret, så længe det er relevant, set i forhold til det oprindelige saglige formål med at have oplysningerne. Det betyder, at klubben løbende ajourfører oplysninger, og vi sletter de oplysninger, der ikke længere tjener det oprindelige saglige formål. Oplysninger om medlemskab af foreningen bliver slettet i forbindelse med udmeldelsen, og data bliver ikke opbevaret, og data kan ikke retableres. Almindelige oplysninger om ulønnede trænere og ledere bliver ligeledes slettet i forbindelse med ophør af samarbejdet. Relevante oplysninger om lønnede trænere for opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav bliver gemt i fem år efter fratrædelsen. Oplysninger om idrætsdeltagelse og præstationer samt lederhverv i klubben kan dog altid gemmes, så længe de har historisk værdi.

 

Ansvarlig 

Formand Lars Jacobsen er ansvarlig og kontaktperson med spørgsmål om persondata.