Generalforsamling-indkald

VSBK Generalforsamling 2019

Onsdag d. 10. april 2019 kl. 19.30 i klublokalet i Virumhallen

Bestyrelsen indkalder til Virum Sorgenfri Badminton Klubs ordinære generalforsamling.

 

Dagsorden, jf. vedtægternes §13

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren aflægger revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse, revisor og revisorsuppleant
7. Eventuel nedsættelse af udvalg
8. Eventuelt

 

Forslag

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, jf. vedtægternes §13. Forslag bedes skriftligt indsendt til VSBK's kontor i Virumhallen, Geels Plads 40, 2830 Virum eller til lars.jacobsen@vsbk.dk. Fra og med den 2. april 2019 kan man samme sted orientere sig om eventuelt indkomne forslag.

 

Bestyrelsen har et forslag om justering af vedtægternes §17 og §20. Justeringen er dels en præcisering og dels en overflødig passus som følge af en tidligere justering af §17:

Nuværende formulering i §17:
”Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 25.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg......"

Forslag til ny formulering i §17:
”Klubben tegnes af formanden. Økonomiske dispositioner under 25.000 kr. foretages af kassereren alene. Ved økonomiske dispositioner over 25.000 kr. sikrer kassereren godkendelse af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer i forening inden disponering. Køb, salg......"

Nuværende formulering i §20:
".......
Kassereren må ikke have større kassebeholdning end 1.000 kr. Det overskydende beløb indsættes i bank, sparekasse eller på giro, fra hvilke konti beløb kan hæves med kassererens eller 2 bestyrelsesmedlemmers underskrifter.
…...”

Forslag til ny formulering i §20:
"........
Kassereren må ikke have større kassebeholdning end 1.000 kr. Det overskydende beløb indsættes i bank, sparekasse eller på giro.
…...”


Bestyrelse, revisorer og revisorsuppleant

Formand Lars Jacobsen: På valg - villig til genvalg
Kasserer Ole Jessen: Ikke på valg
Spilleudvalgsformand Carl Suhr-Jessen: Ikke på valg
Ungdomsleder Laila Hyldedahl Kjærgaard: På valg - villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem Liselotte Schack: På valg - villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem Anne Mette Günther: Ikke på valg
Revisor Søren Nielsen: Ikke på valg
Revisor Per Østergaard: På valg
Revisorsuppleant Klavs Andreassen: På valg - villig til genvalg

Medlemmerne opfordres til at foreslå egnede emner til bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.

 

Der vil under generalforsamlingen blive serveret kaffe/te.

Alle medlemmer over 16 år har adgang til generalforsamlingen, men kun aktive seniormedlemmer har stemmeret. Adgang uden stemmeret har endvidere forældre/værger til medlemmer under 16 år.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen